Warning: The magic method Math_Captcha::__wakeup() must have public visibility in /customers/1/9/2/vogelzangstal26.nl/httpd.www/wp-content/plugins/wp-math-captcha/wp-math-captcha.php on line 87 Privacy verklaring - Vogelzang Stal 26

Privacy verklaring

Vogelzang stal 26 hecht veel waarde als het gaat over de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen wij je heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. Wij waarborgen zo goed mogelijk je privacy en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de wet en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

⦁ Vragen om je toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
⦁ Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
Enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
Als Vogelzang stal 26 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van de Privacy Verklaring vragen hierover hebt, kunt je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Vogelzang stal 26
Gedempte hoofddiep 26
7926 TR Kerkenvel
06-50808455
audrey@vogelzangstal26.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:⦁ Het leveren van diensten die je van ons afneemt;
⦁ Het afwikkelen van betalingen;
⦁ Het samenstellen van een nieuwsbrief;
⦁ Het juist kunnen handelen bij een noodgeval en of medisch geval;
⦁ Het kunnen benaderen voor afgelastingen;
⦁ Het sturen van post.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

⦁ Voornaam
⦁ Tussenvoegsel
⦁ Achternaam
⦁ Adres
⦁ Postcode
⦁ Telefoonnummer
⦁ E-mailadres
⦁ Geboortedatum
⦁ Bankgegevens
⦁ Medische gegevens van ruiter(s)

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
⦁ Ons softwareprogramma Manegeplan
⦁ Microsoft in Office365 en Microsoft Azure
⦁ Verzending magazine Manegeruiter
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. De betrokken derde bewaart deze gegevens alleen zolang nodig is voor het leveren van hun dienst. Wij zullen de door jouw verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken en/of verkopen, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is als deze (persoons) gegevens bij ons opgevraagd worden in het een kader van een politieonderzoek. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) met schriftelijke toestemming van de ouder(s), verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Het is dan belangrijk dat de ouder(s) of voogd deze verklaring leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Bewaartermijn
De gegevens blijven bewaard zo lang de persoon is ingeschreven. Dit omvat zowel alle persoonsgegevens, speciale gegevens en bankgegevens. Na afloop van de inschrijving worden de gegevens nog in inactieve vorm bewaard, onder andere voor de financiële administratie. De online persoonsgegevens in de adressenlijst wordt meteen na beëindiging van inschrijving verwijderd.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, bijvoorbeeld:

⦁ Alle personen die namens ons van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
⦁ We hanteren gebruikersnamen en wachtwoorden op al onze systemen;
⦁ We versleutelen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
⦁ Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
⦁ We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
⦁ Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage en aanpassingen als deze onvolledig of feitelijk onjuist zijn en verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.